×

منوی بالا

منوی اصلی

دسترسی سریع

اخبار سایت

false
false
true
اوج ظلم و تبعیض حکومت هند علیه مسلمانان این کشور

بازدید: 5

ظلم وتبعیض حکومت مستبد ومتعصب هند در این روزها علیه مسلمانان درمرحله ی اوجش قرار گرفته است.
این وضعیت اسفبار که قهرا برمسلمانان هند تحمیل شده است ریشه ی تاریخی-مذهبی دارد.
افراط گرایی دینی هندوئیزم در واقع عین فکر کمونیزم درچین وبوداییزم در میانمار که باخشونت وکشتار مرکب اعتقاد خودرا بی رحمانه می رانند.
با آمدن نرندرامودی که ازلحاظ سایکولوژی وروحی شدیدا تحت شعاع متعصبانه ی مذهبی خود قرار گرفته وبا دسته ی تروریستی صهیونیسم فاشیسم اسرائیلی نیز گره خورده است کمر قتل وقمع مسلمانان را با عناوین وبهانه های مختلف بسته کرده است.
هند اگرچه به لحاظ رویکرد حکومت داری گفته می شود که بزرگترین ممثل اراده ی دموکراسی درجهان پسامدرن است واین تمثیل دموکراسی جدای از حوزه ی برتابی ایدئولوژی ها مخصوصا اسلام سنی-سیاسی است که در تاریخ کهن این کشور به عنوان داعیه دار فرهنگ،اخلاق ومدنیت نقش وجایگاه منحصر به خودرا ایفانموده است.
اما امروز با اتخاذ گرایش آپارتاید محور حکومت مردان هند، مسلمانان آن کشور درواقع تجربه صربستان، اسرائیل، میانمار، چین وحوزه ی قفقاز را تکرار می کنند که باظلم آشکار کشورهای خود رو برو بوده اند درحالیکه مسلمانان هند درتاریخ پرماجرای آن کشور نقش پرافتخاری دارند که این نقش آفرینی درتمدن کنونی هند بارز وچشم گیر است.
تخریب مسجد تاریخی مسلمانان ازجانب هندوهای رادیکال که سابقه ی چند قرنه دارد، نشانگر تعصب وستم دولت هند علیه تمدن وشکوه تاریخی مسلمانان و جهان بینی ضد آپارتاید مسلمانان است.

false
true
true
true

false