امروز  

برنامه عمل نهضت اسلامی افغانستان

 • نهضت اسلامی می کوشد تا درراستای بازسازی نهاد های مدنی ومادی کشور سهم خودرا ادانماید. ازهمین روی حق همه فعالیت های مشروعی که در قانون برای احزاب پیش بینی شده است - از سهم گیری درانتخابات تاتصمیم گیری های کلان سیاسی- را برای خود محفوظ می داند.
 • گرچند نهضت اسلامی یک جریان سیاسی است اما این جریان می کوشد تا درفعالیت های اجتماعی که بسترمناسبی برای رسیدگی به آسیب های جامعه افغانستان است. نیزباسایر نهادها تشریک مساعی به خرج دهد.
 • بازسازی نهادهای مدنی افغانستان که در گذشته آسیب دیده اند با سهم گیری سازمان های اجتماعی یکی از مشخصه های یک نهاد سیاسی خدمت گرا است. و نهضت اسلامی مصمم است تا در این را ستا به مردم خود خدمت نماید.
 • آسیب دیدگی معنوی کشور چون عقب افتادگی فرهنگی و توسعه نیافتگی فکری هم اکنون به عنوان چالش بزرگی در برابر نهاد های حکومتی وغیر حکومتی مسوول عرض وجود نموده است که دراین راستا تقویت بنیه های آگاهی دهی و توسعه زمینه های فهم درست مبانی حیات معاصر از مهم ترین نیاز مندی های امروز افغانستان است که نهضت اسلامی سرمایه گذاری دراین بخش را از اولویت های خود میداند.
 • فعال ساختن بخش های فرهنگی نهضت اسلامی که عبارت از نشریات آن می باشد یکی ازعمده ترین اولویتی است که نهضت در برهه کنونی آن را مهم می پندارد. هجوم فرهنگی به شکل گسترده آن در میان مدت دشواری های زیادی را سبب خواهد گردید که دراین راستا پشتکار همه جانبه ای رامی طلبد. فعال ساختن کانون های فرهنگی وابسته به نهضت اسلامی یکی از اولویت های کاری نهضت است که راهکار های آن در آیین نامه های جداگانه ای تدوین خواهد گردید.
 • تربیت نیروی انسانی متعهد وهدفمند ازشاخص های کاری نهضت اسلامی دراین مقطع زمانی به نظرمی رسد. ظرفیت بخشیدن به عناصرمتعهد ومومن یکی از وجیبه های نهضت به شمار می رود. درمقاطع مختلف کمبود کدرلازم ومناسب به خدمت به کشور سبب بروزبحران های زیادی گردیده که اینک رهبری نهضت با در ک این حقیقت ازهمین اکنون رسیدگی به این مهم رالازم می داند.

 

 1. 1.      عرصه روشنگری و بیداری دهی
 • به دلیل اهمیت و نفوذ اینترنت در ساحات مختلف زندگی انسانها، نهضت اسلامی افغانستان در قدم نخست نیاز مبرم به یک سایت اینترنتی؛ تحلیلی، خبری و... که حد اقل به سه زبان (فارسی، انگلیسی، عربی) بوده وبتواند با مخاطبان شان در سراسر دنیا ارتباط برقرار نماید، دارد. همچنین نیاز به نشریه ای دارد که به گونه زبان آن در عرصه فعالیت رسانه ای تبارز نموده و کارکردهای در خور نهضت اسلامی افغانستان را فرا دید همگان قرار دهد. این رسانه میان هفته نامه تا دوهفته نامه می‌تواند، نشرات نماید و حاوی دست کم سی  صفحه بوده و با قطع و صحافت مرغوب و متناسب فعالیت نماید.
 • دست کم سه کتاب که بتواند زیر بنای اندیشه های فکری ایجاد جامعه ای دین سالار که نهضت اسلامی در پی آن است را توضیح دهد، منتشر نماید. این مجموعه کتاب‌ها می تواند در راستای تنویر نسل جوان موثر قرار گرفته و تاثیر آن هم قابل ملاحظه است.
 • اساسگذاری یک طرح خدمات اجتماعی. هم اکنون نهضت اسلامی افغانستان خود را متعهد به تطبیق برنامه‌های خود می‌داند که از آن در مرامنامه و اساسنامه خود تذکر داده است.

یکی از اولویت‌هایی که نهضت اسلامی در برابر خود می بیند همانا ایجاد زمینه‌هایی است که نهضت اسلامی بتواند به مردم کشور در حد معقول و متناسب به توانمندی‌های خود خدمت نماید.

بنابراین نهضت اسلامی در نظر دارد تا در عرصه آموزش و پرورش برنامه هایی را روی دست گیرد که طی آن بتواند بی بضاعت ترین فرزندان را شامل خدمات آموزشی خود نماید. این ایده، طرح مشروحی نیز دارد و در بلند مدت در نظر است تا تطبیق این طرح به یک نهاد وابسته به نهضت اسلامی افغانستان سپرده شود که بعد از مدتی راهکارهای خود کفایی آن نیز مورد مطالعه قرار گیرد.

 • در عرصه خدمات اجتماعی، نهضت اسلامی در نظر دارد تا در یک سال ایتام را با ارایه خدمات سبک زیر پوشش خود قرار دهد. در این راستا در رمضان و عیدهای اسلامی طرح «پوشش ایتام» را در نظر دارد که با افطار صایم و لباس های مناسب برای آنان راه اندازی نماید. البته لازم به یاد آوری است که ادامه این طرح در سال های بعد از منابع داخلی نهضت اسلامی تمویل و تدارک خواهد شد.
 • نهضت اسلامی افغانستان و شورای فرهنگی حامیان قدس شریف می کوشند تا با راه اندازی نشست ها و مجالس علمی وتحقیقی روی مسایل داغ. مهم وسرنوشت ساز روز که برروی زندگی مردم ما تاثیر مستقیم دارد تاکید ورزیده وبرای روشن گری حقایق پرده کتمان گری را بدرد.
 • نهضت اسلامی و شورای فرهنگی حامیان قدس شریف باورمند به این است که تا مادامی از طریق بحث و خرد ورزی گفتمان های لازم علمی برای حوادث وقضایای کشور ایجاد نگردد دست یابی به رفاه. ترقی و... امکان پذیرنخواهد بود. به این مبنا نهضت اسلامی و شورا می کوشد تا با تدویر نشست های علمی به مناسبت های مختلف دینی وسیاسی جنبه عقلائی جامعه را غنامند ساخته وبه تعبیردیگری به بسترسازی ذهنی صلح و انکشاف بپردازد.
 • شکی نیست که عصای انسان ها چه درگذشته های دور و چه درامروز همان فرهنگ است که به یاری آن انسان می تواند تا راه را از چاه فرق نموده وهمه دست آورد های علمی و اندیشگی را سمت وسوی مثبت دهد. به این مبنا به صراحت می توان گفت که بخش بزرگی از ناهنجاری های جامعه ما کاستن از قد واندام فرهنگ بوده است که هم اکنون ما بهای آن را به قیمت جان فرزندان این کشور می پردازیم. پس نهضت اسلامی افغانستان و شورای فرهنگی حامیان قدس شریف می رود تا فرهنگ را به همیاری یاران فرهنگ باز سازی کند مرکز ثقل آن رامعرفی کند. حاشیه ومتن آن را توضیح نماید.دراین راستا نهضت اسلامی و شورا با برنامه های ویژه ای وارد عمل خواهد گردید.
 • استفاده سالم از راهکار های تبلیغات و تهیه مواد لازم فرهنگی برای رساندن به متقاضیان جامعه یکی از رسالت هایی است که می باید همه جریان های دینی، فرهنگی و سیاسی ارزش سالار به آن پایبندی داشته باشند. به این مبنا نهضت اسلامی و شورای فرهنگی حامیان قدس شریف کارهایی درخور شان مردم کشور خود را با توجه به لایه های مختلف آن مد نظر خواهد داشت که در قسمت کمی وکیفی توجه ویژه ای به آن خواهد داشت.
 • کشور ما درشرایط موجود وضعیت خاصی دارد. از بس این کشور آسیب دیده که تااکنون هرکاری که در جهت بازسازی انجام یافته نسبت وسعت ضایعات درگذشته ازنظر پنهان مانده است.

اکنون درکنار سایر مشکلات کشور آنچه فردای کشور را بیشتر تهدید می کند آلودگی به مواد مخدراست که چون کابوسی درافق های کشورخودنمایی می کند. نهضت اسلامی و شورای فرهنگی حامیان قدس شریف در نظر دارد تا با مبارزه با این ناهنجاری که هم اکنون درمیان نسل نو کشورروبه فزونی گرفته است مسؤولیت خود را ادا نماید. دربدایت این کار تنظیم سفرهای کوتاه آگاهی دهی وتربیتی برای جوانان یکی از اقداماتی خواهد بودکه نهضت اسلامی و شورا آن را برنامه ریزی نموده و به اجرا خواهد گرفت.

 • نهضت اسلامی و شورای قدس برای ایجاد روحیه اعتماد و باورمندی میان نوجوانان وجوانان تجلیل ازمناسبت های دینی ومذهبی مختلفی را با نامگذاری آن ها با پیام های خاصی روی دست خواهد گرفت که هدف از آن آگاهی دهی و ایجاد روحیه خود باوری درمیان نسل نوجامعه خواهد بود.

 

 1. 2.      در عرصه سیاسی

نهضت اسلامی افغانستان که در واقع همان امتداد نهضت اسلامی اولیه است؛ در تقویم کشور دارای روز های به خصوصی است. درست داعیه نهضت اسلامی افغانستان هم داعیه ای است بس بزرگ و توقع نسل جوان کشور هم از آن زیاد است. بنابراین ایجاب می نماید تا در سال پیش رو دست کم میزبان برگزاری شش مناسبت مهم دینی – سیاسی را به عهده بگیرد. و این مناسبت ها از تدویر میزهای گرد تحقیقی شروع تا مناسبت های بس بزرگ احتوا می‌کند.

نهضت اسلامی افغانستان در صدد این است تا واقعیت این که در کشور به جز ارزش های متعالی اسلامی، هیچ مکتب دیگری برنده نیست را، به گونه ای مشهود برای نسل جوان کشور حالی بسازد. درست است که نسل جوان ما چیز فهم اند اما این هم واقعیتی انکار ناپذیر است که آنان از انسجام و تشکلات لازم سازمانی برخوردار نیستند.

این به خودی خود این حقیقت را بازگو می‌کند که در این عرصه یک حرکت افغانستان شمول به راه افتیده تا شبکه ای از جوانان ایجاد گردد که در صدد تحقق بخشیدن این مسایل گردد. بنابراین نهضت اسلامی افغانستان در نظر دارد تا یک حرکت وسیع را در سطح کشور به راه اندازد و در این میان دید و بازدید های جوانان از ولایات مختلف را به خاطر نیل به اهداف فوق راه اندازی نماید. واضح است که چارچوب اجرایی آن بعداً تدوین خواهد گردید. بنابر این از هم اکنون و قبل از سال نو برنامه‌های اجرایی آن در دست اجرا قرار دارد.

شما می بینید که در این سیزده سال چقدر فرصت ها از دست رفته است و به وضوح مشاهده می شود که تا چه اندازه کل حاکمیت دارای چه مشکلاتی است؟ کار ما قضاوت دراین راستا نیست تنها آنچه که مهم است تا به پیشگاه تاریخ گفته شود این است که مردم افغانستان نتوانستند به توقعات خود دست یابند. انتظارات برحق مردم افغانستان که شامل مقوله های امنیت. رفاه اجتماعی و توسعه اقتصادی بود هنوز دوسیه های هریک برروی میز قرار دارد و تاحال حلی برای این گونه مشکلات دستیاب نگردیده است.

بنابر این سه اجلاس مهم در سه شهر بزرگ افغانستان مورد مهم دیگری است که نهضت اسلامی افغانستان در سال پیش رو آن را به اجرا خواهد گذاشت. در این سه اجلاس که پیرامون قضایای مهم افغانستان، همسایگان و جهان اسلام بحث و مناقشه صورت خواهد گرفت، قرار است تا نخبگان علمای دینی، روشنفکران، اندیشمندان و اهل قلم دعوت گردند. در این نشست ها محور های بیداری اسلامی، وظایف علما و خردورزان اسلامی و اهل قلم افغانستان به بحث گرفته خواهد شد. واضح است که تنها شهر کابل به عنوان پایتخت جایی نیست که تنها در آنجا نخبگان کشور تجمع نموده باشد؛ بلکه در بسا از ولایات نخبگان ورزیده ای وجود دارد که در بسا مواقع سنگینی آنان بر دیگران بیشتر می چربد. از اینرونهضت اسلامی افغانستان و شورای فرهنگی حامیان قدس شریف در نظر دارد تا روی فعالیت ها در ولایات بیشتر تاکید ورزیده تا باشد که در ولایات نیز شرایطی پدید آید که هم اکنون در کابل وجود دارد. بنابراین نهضت اسلامی افغانستان و شورای فرهنگی حامیان قدس شریف در سال پیشرو همسنگ پایتخت مصروفیت های بیشتری در ولایات خواهد داشت.

 • ایجاد دفاتر نمایندگی نهضت اسلامی و شورای فرهنگی حامیان قدس شریف در ولایات یکی از اولویت‌های مهم این دو نهاد در سال پیش رو است؛ زیرا در سفرهای ولایتی که در سال 1392 از سوی رهبری نهضت اسلامی در ولایات مختلف کشور انجام یافت، بیشتر باشندگان ولایات براین مسأله پافشاری داشتند.

ثبت مجدد دور دوم نهضت اسلامی که از آن درست یک سال میگذرد در کشور شاید از یگانه معدود فرصت هایی باشد که برای کشور ما دست داده است که هرگونه دست کم گرفتن آن عواقب ناخوش آیند و تکان دهنده ای درپی خواهد داشت. بنابراین درشرایطی که ما قرار داریم وبا توجه به وضعیت کنونی کشور وبا درنظرداشت دید گاه های بین المللی ومنطقه ای وبه ویژه روابط پیچیده کشور ما باهمسایگان. می باید نهضت اسلامی افغانستان را آنگونه که می باید، به بررسی گرفت و در راستای کارآمد شدن این نهاد بس مهم واساسی توجه جدی نمود. 

به اشتراک بگذاريد:

نظر دهی
ثبت نظر جدید
نام       ایمیل    
نظر 
کد امنیتی            
نظرات   :   0

ابتدای مطلب

 

امکانات
تعداد بازدید: 950
دریافت
ارسال به ایمیل
صفحه قابل چاپ
معرفی به دوستان
سایر صفحات

اساسنامه نهضت اسلامی افغانستان (سال 1391)

مرامنامه نهضت اسلامی افغانستان (سال 1391)

اعضای موسسین نهضت اسلامی افغانستان

نهضت اسلامي افغانستان پيوندي از افتخار ديروز و اميد فردا

نهضت اسلامی؛ طلایه دار پیروزی جهاد مردم افغانستان

آشنایی کوتاهی با نهضت اسلامی افغانستان

دید بین المللی نهضت اسلامی افغانستان

فشرده از فعالیت های نهضت اسلامی تا سال 1393 به صورت فهرست وار

مکثی بر نهضت اسلامی افغانستان

نهضت اسلامي ‌افغانستان طلایه دار کیان امت اسلامی

ساختار اجتماعی از دیدگاه نهضت اسلامی افغانستان

مختصری تاریخچه نهضت اسلامی افغانستان

راه نهضت اسلامی افغانستان

تازه های پایگاه

 . عنوان بخش: معرفی نهضت اسلامی

اساسنامه نهضت اسلامی افغانستان ...

 . عنوان بخش: فعالیت های نهضت اسلامی

کنفرانس «افغانستان و فلسطین ...

 . عنوان بخش: معرفی نهضت اسلامی افغانستان

شوراي فرهنگي حاميان قدس شريف، ...

 . عنوان بخش: بیت المقدس

پخش اذان در کلیساها

 . عنوان بخش: تحولات جهان اسلام

واکنش‌های جهانی؛ اتحادیه ...

 . عنوان بخش: امت مسلمه

اسلام در فرانسه ممنوع خواهد شد

 . عنوان بخش: استعمار فکری

تجدید و نوگرائی در دین

 . عنوان بخش: آرشیو اخبار و اطلاعیه ها

افشای اسناد محرمانه؛ استفاده ...

 . عنوان بخش: انتشارات

گاهنامه مومن

 . عنوان بخش: گالری تصاویر

تصاویر همایش گرامیداشت از 26 دلو ...

 . عنوان بخش: بازتاب

مشاور عبدالله: «حزب الله» و ...