امروز  

گفتمانی نو در شناخت عوامل فرامرزی بحران افغانستان

گفتمانی نو در شناخت عوامل فرامرزی بحران افغانستان

شورای ملی افغانستان وفرصت های صلح یابی در کشور در پیوند با قضایای جهان اسلام

 طرحی از سوی نهضت اسلامی افغانستان 

مقدمه :

محققاً شورای ملی افغانستان دردومین دور تقنینی خود با نیاز ها و خواست های مبرم وجدی مردم افغانستان روبه رواست.پیشاپیش همه  نیاز مردم ما به صلح ودست یابی به امنیت،  یگانه خواستی است که  در برابر همه نهاد های کشور وبه ویژه نهاد شورا به عنوان آزمونی بزرگ وبس مهم،  قرار دارد. ملت مسلمان افغانستان منتظر این اند که از سوی وکلای آنان  چه طرح وابتکار عملی برای ایجاد صلح و امنیت به کار بسته می شود . باری شورای پیشین  باهمه فراز وفرود هایی که طی دوره تقنینی خود پشت سرگذاشت اما به این پرسش که چرا اوضاع کشور از روز آغازین آن  تا روز ی که وکلای محترم کرسی های خویش را ترک نمودند ؛  روبه وخامت رفت ؟ جوابی که بتواند مردم افغانستان را قانع و راضی سازد از آن آدرس  ارایه نشده است.

به زبانی دیگر سوگمندانه زمانی که آنان از شورا می رفتند، کشور نیز به بن بست های زیادی درعرصه صلح وامنیت روبه رو گردید .

واضح است که نمایندگان عزیز در این دور تقنینی شورا بهتر وبیشتر به اهمیت بازیابی صلح درکشور واقف بوده و با این موضوع تعهد مندانه گام خواهند برداشت. اما جای کاوش انتقادی و تحلیلی در زمینه اقدامات به عمل آمده تا اکنون ونیز بررسی و ارزشیابی وسایل و ذرایع رسیدن به صلح ، دریافت راه حل ها و از همه مهم روی ریشه یابی عوامل بحران کشور،  هنوز وجود دارد و می باید تا در این دور تقنینی شورا به آن پرداخته شود . درست کاری که شورای فرهنگی حامیان قدس شریف به آن قبلا پرداخته و اکنون نیز درصدد آن است تا دراین زمینه با وکلای محترم نیز این موضوع شور وبحث به عمل آورد .

زمینه بحث :

از سالیانی به این سو نیز نهضت اسلامی افغانستان تاکید روی این داشته  که بحران افغانستان درکنار سایر عوامل، انگیزه ای  قوی، موثر و جدی ای وجود داشته که ناهنجاری های افغانستان را تا به این پیمانه به  درازا کشیده است. عامل یاد شده همان انگیزه ای است که جسته وگریخته درهمه دیدگاه ها وجود دارد اما به صورت یک دکترین مرتب ِ مطرح در گفتمان های ملی، منطقه ای وبین المللی تدون نگردیده است . و آن چیزی نیست جز تاثیر گذاری مستقیم قضایای حاد جهان اسلام برسرنوشت افغانستان .

 دوسیه های باز اسفناک و خونباری مانند ادامه اشغال فلسطین درراس همه قضایا و چندین مورد دیگری در قاره های مختلف جهان، در طیف های گسترده ای ا زملل اسلامی به ویژه در لایه های سرخورده و واگرا، علاقه فزاینده ای برای سرازیر شدن به کشور ما جهت انتقام کشی از قوت های غربی وادامه درگیری ها و خشونت در افغانستان ایجاد نموده است . اکنون موج بزرگی که علیه نظام و حاکمیت دولتی دست به اسلحه برده اند و ماد رنتیجه آن شاهد  بهم خوردن مسئولیت های  باز سازی وثبات درکشور هستیم ؛ بدون هیچ شکی به قضایایی  بیرون از مرز های افغانستان پیوند می خورد .

همه تحلیل گران جهان به وضوحی هما نند آفتاب به این حقیقت اعتراف دارند که وضعیت کل جهان اسلام و مسایل آن قضیه ای به نام مشکل افغانستان را پدید آورده ودیگر بحران این کشور جزئی از یک بحران بزرگ است که دامنگیر جهان اسلام است و حل آن وابسته به رسیدگی به قضایای جهان اسلام است. اگر درباب اقتصاد عطسه اقتصادی امریکا سبب سرماخوردگی تمام جهان می شود بدیهی است که آتش افروخته چندین دهه در سراسر جهان اسلام سبب بحران های بلند مدتی نیز می تواند بگردد.

شاید در ظاهر امر این بعید به نظر آید که چطور می تواند قضیه در گوشه ای به فاصله های زیادی دور از ما با عبور از کشور های زیادی کشور ما را بی ثبات نماید . اما تعجب برانگیز تر این است که این گونه نیندیشیدن ها کشور را به بحران برده است .این خیلی تصور درد آورد است . اما اگر به غور بیشتر ببینیم متوجه می شویم که اکنون در گیری ای که در کشورما روان است توسط نیرو های مادی و داوطلبانی از کشور های شرق میانه وسایر کشورها ی اسلامی که با موضوع شرق میانه در ارتباط فکری و سیاسی اند عملا در کشور می جنگند . اگر منطق آنان به تحلیل گرفته  شود می بینیم که یکی از مبررات ووسایل فکری دست داشته آنان همین موضوع شرق میانه وبه خصوص اشغال وهتاکی های رژیم صهیونیستی به مقدسات اسلامی در فلسطین است .

هرچند به این موضوع ما دقیق ترشویم به خوبی نشانه های زیادی از رد پای اختاپوس صهیونیزم بین المللی را می یابیم که ا زریختن هرقطره خونی درافغانستان بهره وافر رامی برد؛ زیرا رویکرد دیگر اشتعال جنگ ودرگیری در افغانستان، همانا سود بردن بیش از حد رژیم اسراییل از آن در امر شهرک سازی، یهودی سازی، تخریب آثاراسلامی در آن خطه مبارکه است . روشن است که  اگر کشور های غربی فارغ البال از هرقضایایی باشند نمی توانند دربرابر افکار عمومی نسبت به بیدادی که رژیم برضد مردم فلسطین روا می دارد  -  اگر اندک وجدانی داشته باشند  -  آرام بنشینند . درست اگر درهمین یک دهه اخیر به دقت به کارنامه های رژیم پرداخته شود دیده می شود که این رژیم با گل آلود نمودن آب در جنوب آسیا  ماهی های زیادی از برکه شرق میانه گرفته است .

در پالیسی اشغالگری رژیم اسراییل از این چه بهتر که با تنش آفریدن در شرق میانه و حمایت از حکومت های بریده از مردم  به صورت مستقیم (مصر و اردن ) و غیر مستقیم ( سایر کشورهای عربی )، جوانان آتشین مزاج وسرخورده وسرکوب شده ونیز تربیت یافته در محیط های اختناق آور را به افغانستان کشانده و این جوانان را از جنگ مستقیم باخود منحرف داشته و خود آرام به برنامه های اشغال گری و یهودی سازی ادامه دهد. چیز که می توان آن را با یک تیرو دونشانه را هدف رفتن می شود نامید.

درطی این ده سال اخیر به همان پیمانه ای که در کشور ما جنگ شدت کسب کرده است و اکنون نیز  قربانی های بیشتری می گیرد درشرق میانه نیز حوزه نفوذ اشغال گرانه رژیم گسترده ترشده و در مقابل ملت مسلمان فلسطین به مجازات کشیده شده است .

یعنی، این دایره دور باطل وخونینی که ما شاهد آنیم از فتنه آفرینی رژیم اسراییل به مهارت درست چیده شده است، که درمعادله زیرین درست توضیح می شود :

1 . هدف :

اشغال، سرکوب و یهودی سازی .

2 . وسیله :

برانگیختن جوانان سرخورده و آماده سازی آنان به انتقام جویی، راندن قهری آنان به دور تراز شرق میانه (اکنون افغانستان)

3 . نتیجه :

ادامه اشغال گری عملی و ... ونابود سازی نیروی بالقوه جهادی در برابر رژیم .

این معادله کوتاه چنان وضعیت را در کشور های جنوب آسیا پیچیده ساخته که از این ناهنجاری تمدن اسلامی عملا از لحاظ اندیشگی دربرابر مجموع ارزش های غربی رو در رو قرار گرفته است.

درست است که مشکل افغانستان عوامل دیگری نیز دارد ؛ اما این چیزی است که ما عامل « تاثیر گزاری بحران های جهان وبه ویژه فلسطین براوضاع افغانستان » را می توانیم از کنارهم قرار دادن واقعیت های روز مره به دست بیاوریم و به نقش زیانبار آن در زندگی امروز وفردای مان پی ببریم . اما آنچه از وسایل مرموز و زیر پرده دیگری که رژیم اسراییل دردست اجرا دارد وپیوسته با کارهای استخباراتی درمنطقه دست به آشوب آفرینی می زند و از هیچ نوع تلاشی دریغ نمی ورزد، چیزی نیست که جای شکی درآن وجود داشته باشد.

طرح ونظر:

نهضت اسلامی افغانستان مدعی این نیست که با طرح این مسئله کشفی انجام داده است واین موضوع را می خواهد بر دیگران بقبولاند ویاهم در صدد تبلیغات  هزینه نماید . آنچه که نهضت اسلامی وشورای فرهنگی حامیان قدس شریف را واداشته تا به مشکل افغانستان ومنطقه چنین دید گاهی را مطرح نماید دو دلیل نسبت به همه برجسته تر را تشخیص داده است :

یک : طرح های زیادی برای باز یابی صلح درافغانسان آورده شده و به اجرا گرفته شد . اما این همه طرح ها به این دلیل نتیجه ای که انتظار آن برده می شد را به بار نیاورد  که به علت العلل بحران و به جوانب فرامرزی وفرامنطقه ای آن مشکل کشور توجه لازم مبذول نگردید .

دو: تنوع ملیت ها درمیان جنگ جویان داوطلب که دربرابر حکومت افغانستان صف گرفته اند دست آویز و دلیلی بهتر این را قرار داده اند که  جنایات رژیم اسراییل در حق مردم آن فلسطین، سند وسبب مبارزه باعساکرحامیان آن رژیم  درافغانستان می باشد. عساکری که به خوبی می توانند هدف برای این داوطبان با انگیزه های قوی قرار گیرند . پس رژیم اشغال گر در فلسطین قتل مرتکب شود وبهای آن درافغانستان پرداخته شود وهمین تکرار و...

شورای ملی نو کشور:

قبل از همه لازم است تا از نقش شورای پیشین به خصوص از طیف گسترده ای از وکلای آنان سپاس وتقدیر به عمل آوریم . آنان در مقاطع مختلف با این طرز دید با اشتراک در جلساتی که از سوی نهاد های یاد شده برگزار می گردید همکاری از سرایمان ومسولیت داشتند.

شورای ملی نو که گزینه ها وراه حل های زیادی را که برخاسته ازدیدگاه های  ملت تشنه به صلح افغانستان اند با خود آورده اند و هم دراین زمینه تعهد لازم را دارند . اما جای سوال این است که آیا ما در امر بازیابی صلح درکشور همان راه های نرفته را دوباره خواهیم رفت ویا همه آنچه را تا به حال به تجربه بسته ایم دوباره مرور کرده و وبا نقد ودغدغه بیشتر به موضوعات مربوط خواهیم پرداخت ؟

شکی نیست که امروزبا توجه به شرایط کشوراگر به برگزاری  نشست ها وکنفرانس های کذایی دست بیازیم، یقینا نمی توانیم بااین گونه اقداماتی  دست آنانی که درافغانستان حرف نهایی جنگ را می زنند از ماشه دورنماییم.

چه انگیزه های عمیق وریشه داری که توسط دستگاه فکری جانب مقابل دولت  برای پیروان آنان تزریق می شود وبه خورد فکری آنان داده می شود، چیزی نیست که با برگزاری یک جلسه بزرگ ...کمرنگ گردد. حتا به مشکل می توان باور نمود که گفتگوهای سیاسی که نهاد های رسمی علاقه مند آنند بتوانند انگیزه های جنگ را بخشکانند. زیرانیرو های داوطلب جنگجودر صفوف مقابل دولت از اینکه راه آنان برای خود شان  قابل برگشت باشد گذشته است.

چه می توان کرد ؟

انتخاب راه حل اسلامی برای تمامی قضایای اسلامی درراس همه فلسطین . این تنها راهی است که می توان از پس منظر آن صلح را به  نظاره نشست . اگر درسودان میشودکه کشوری با آنهمه سابقه را توسط یک قرار ملل متحد دوپاره نمود ویک شبه ملتی را زایاند، پس این کار چرا در مورد فلسطین صدق نمی کند؟ فلسطینی که بهای طرف اشغال گر آن در افغانستان پرداخته می شود.

شورای ملی باگشایش حساب تازه درباب دپلوماسی کشور ونزدیکی هرچه بیشتر به کشورهای اسلامی وآوردن کشوربه مدار جرگه کشورهای اسلامی می تواند نقش کلیدی ای بازی نماید. شورا می تواند با انتخاب راه های سیاسی  کشور را به جانب دفاع وحمایت از داعیه فلسطین سمت وسوبخشد ودر عین زمان با بکار بستن این راه ها یک گفتگوی هدفمند با مخالفان دولت داشته تا آنان که به فلسطین و سایر قضایای جهان اسلامی بستگی فکری ومادی دارند  رابه این قناعت رساند که این طیف ها می باید باآنانی که حق آنان را در فلسطین تلف کرده اند حساب بازکنند. نه با مردم وحاکمیت افغانستان.

برای توضیح بیشتر این مطلب،  تذکراین نکته خیلی مهم است که بهانه وفلسفه وجودی رژیم اسراییل اذیت وآزاری بوده که گویا از دست نازی های آلمان در جنگ دوم جهانی کشیده است ؛ اکنون انتقام آن به جای اینکه از آنانی که گویا در حق یهودی ها ظلمی رواداشته اند وآرام در اروپا لمیده اند،کشیده شود به ناحق از مردم فلسطین این انتقام باز پس گرفته می شود . ملتی که هیچ نوع کوتاهی درحق یهود انجام نداده اند. عین قضیه با کمیت وکیفیت های متناسب با کشورهای شرق میانه وجنوب آسیا در امر انتقام کشیدن از رژیم اسراییل در خاک افغانستان صدق می کند. درست پاسخی که باید به این رژیم اسراییل در مرزهای آن داده شود اکنون در درگیری های خونین افغانستان، این مردم بی گناه افغانستان بهای آن رامی پردازند.

شورا می تواند با درنظرداشت این دید گاه، راه کار هایی سیاسی گذشته را زیرورو نماید وگفتمان نوی با منطقی گسترده وموثری را وارد راه حل های سیاسی کشور نماید.

به اشتراک بگذاريد:

نظر دهی
ثبت نظر جدید
نام       ایمیل    
نظر 
کد امنیتی            
نظرات   :   0

ابتدای مطلب

 

امکانات
تعداد بازدید: 684
دریافت
ارسال به ایمیل
صفحه قابل چاپ
معرفی به دوستان
سایر فعالیت ها

پخش اذان در کلیساها

شکوه حمایت از انتفاضه در نواز غزه توسط جنبش مقاومت اسلامی فلسطین (حماس)

نماینده فلسطین در سازمان ملل خطاب به نماینده اسرائیل: شما حامی تروریست و اشغالگرید

جمعه خونین فلسطین؛ ۳ فلسطینی شهید و ۳۹ نفر زخمی‌شدند

جنبش جهانی تحریم اسرائیل در فرانسه هم جواب داد

106 شهید با گذشت 2 ماه از انتفاضه فلسطین

شورای امنیت امروز اوضاع فلسطین اشغالی را بررسی می‌کند

محمود عباس: فلسطین دیگر به قرارداد اسلو پایبند نیست

صدهزار شهروند بریتانیا خواستار دستگیری نتانیاهو در جریان سفر به لندن شدند

اسرائیل از اینکه پرچم فلسطین در مقابل سازمان ملل به اهتزاز درامده است به شدت ناراحت است

وزیر خارجه مصر در دیدار با صائب عریقات؛ بر حفظ چهره عربی-اسلامی قدس شرقی تاکید کرد

برگزاری نشست اضطراری اتحادیه عرب برای بررسی اوضاع قدس

الازهر مداخله جامعه جهانی برای حمایت از مسجدالاقصی را خواستار شد

پولیس اسرائیل داخل مسجد اقصی شد

رژیم اسرائیل حصار امنیتی حائل را تا مرز اردن امتداد می‌دهد

به رسمیت شناخته شدن کشور مستقل فلسطین از جانب واتیکان

عباس: فرانسه پیش نویس قطعنامه فلسطینی را به شورای امنیت تحویل می‌دهد

انتقاد مجدد اوباما از رد تشکیل کشور فلسطین از سوی نتانیاهو (بیت المقدس)

نتانیاهو مجبور به عذرخواهی از اعراب اسرائیل شد

سرزمین های اشغالی در کام عفریت صهیونیزم

یهود خطری است برای امریکا (رئیس جمهوری امریکا)

تحریک انتفاضه ضربة کوبنده بر پیکر صهیونیزم

فلسطین سرزمین خون و شهادت

عهد خلافت اسلامي‌و فتح بیت المقدس

نگاه گذرا به تاریخ پرفرازونشیب بیت المقدس

تاریخ معاصر فلسطین تاریخ یک فاجعه انسانی است

نجوايي به بالين اقصي

قدس شریف اولویت اسلام؛ اولویت افغانستان!

تازه های پایگاه

 . عنوان بخش: معرفی نهضت اسلامی

اساسنامه نهضت اسلامی افغانستان ...

 . عنوان بخش: فعالیت های نهضت اسلامی

کنفرانس «افغانستان و فلسطین ...

 . عنوان بخش: معرفی نهضت اسلامی افغانستان

شوراي فرهنگي حاميان قدس شريف، ...

 . عنوان بخش: بیت المقدس

پخش اذان در کلیساها

 . عنوان بخش: تحولات جهان اسلام

واکنش‌های جهانی؛ اتحادیه ...

 . عنوان بخش: امت مسلمه

اسلام در فرانسه ممنوع خواهد شد

 . عنوان بخش: استعمار فکری

تجدید و نوگرائی در دین

 . عنوان بخش: آرشیو اخبار و اطلاعیه ها

موگرینی: برای پرهیز از جنگ نیاز ...

 . عنوان بخش: انتشارات

گاهنامه مومن

 . عنوان بخش: گالری تصاویر

تصاویر همایش گرامیداشت از 26 دلو ...

 . عنوان بخش: بازتاب

مشاور عبدالله: «حزب الله» و ...