امروز  

جنگ فکری چیست؟

جنگ فکری جنگ شکستن عقیده وباور ها است.

جنگ فکری جنگ تسخیر فکر ووجدان است.

جنگ فکری جنگ تغییر ارزش ها ودیدگاه ها است.

جنگ فکری جنگ بیگانه سازی از دین وآئین است.

جنگ فکری جنگی است که از تو ، دشمن تو میسازد.

این جنگیست که من وتو هنوز از آن شناخت دقیق نداریم ولی شعله های آن گوشه خانه مارا به آتش کشیده ،جنگ فکری جنگ بدون توپ وطیاره ،بدون رعشه ها ، دیدگاه ها،ارزش ها ،‌وبلاخره ضمیر و وجدان مسلمان را هدف قرار میدهد.وبا شعله های آتش،دود وباروت وصداهای مهیب بم ها نه بلکه با روشنی های دلفریب ،‌صداهای هوس نواز شیطانی فکر وعقیده آن را بیگانه وآزادی های معنویت را به بند های بدون زنجیر غلامی تبدیل می نماید،وبدون رختن خون تو ضمیر ترا میکشد وبدون بستن جسم فزیکی تو در سلول های زندان فکر ترا به زنجیر های نامرئی به اسارت می کشاند.

شما دیده باشید مردانی را که میخورند، مینوشند وراه میروند ولی احساس وضمیرشان مرده،‌دیده باشید کسانی را که نام شان مسلمان ولی فکر وعقیده ئی شان با هیچ اصل اسلام سازگار نیست، شما دیده باشید کسانی را که در شناسنامه های شان مسلمان نوشته شده است ولی در صورت وسیرت شان رنگ وبوی اسلام زره ئی هم پیدا نیست ، همین ها کشته شده گان وشکست خوردگان جنگ فکری اند، که خون شان نریخته ولی شیرازه حیات وزندگی شان که (فکر ، عقیده،ضمیرواحساس) است شکست خورده وکشته شده است همچنان صدها وهزارها نه ،بلکه میلیون ها انسان را خواهید دید به جرم مسلمان بودن به سلول های زندان نرفته اند وبدون قید وبست در عالم هستی قدم می زنند که بار بزرگ زنجیر های اسارت را در فکر ودیدگاه، عقاید وباورهایش حمل میکند همین ها زندانیان جنگ فکری اند.

برادران وخواهران مسلمان !

جنگ فکری را در اصل آن ، در روش ها وتکتیک های آن ،‌در وسعت و کیفیت آن ، در آغاز ومرحله های گوناگون آن شناختن وفهمیدن کار یک صفحه ودوصفحه نیست، می باید سالها بگذرد وهر محراب ومنبر، هر مکتب ومدرسه وهر کتاب ومجله... رسالت اش را اداء نماید تا امت بیچاره وبا تاسف بخواب رفته ما بداند با چه جنگ نابرابر وخطرناک بنام جنگ فکری روبرو است؟

جوانان عزیز !فرزندان رشید امت اسلامی!

با یک شناخت وتعبیر مختصر وگذرا از جنگ فکری میخواهیم احساس حداقل ضمیر مسلمان را که تعهد محکم در دفاع از حصارهای فکر وعقیده مسلمانان است در هر جوان خود پیدا نمائیم وهر جوان ما در روشنی ایمان وضمیر بیدارش به الله جل جلاله خود با خواندن این چند سطر وشناخت از جنگ فکر تعهد بسپارد: ( با تمام توانمندی ام از همین لحظه از پهلوی سنگرهای جهاد نظامی علیه اشغالگران برعلاوة شمشیر با زبان وقلم نیز از ارزش ومقدسات آن دفاع مینمایم، دیگر نمی گذارم فکر وفرهنگ دشمن ها فکر وفرهنگ ناب واصیل اسلامی ام را بگیرد).

تعريف جنگ فكري:

چون ابعاد،‌روش های وسائل وعنوان های جنگ فکری مختلف است تعریف واحد وجامع برای جنگ فکری ارائه کردن مشکل است فقط از نگاه هدف ونتیجه میتوان جنگ فکری را جنگ نامید که پر ارزش ترین حریم انسان (فکر وضمیر )انسان مسلمان را هدف قرار داده وبا تسخیر نمودن آن همه ارزش های وباورهای وی را تغییر میدهد. 

دكتر جميل مصري در مورد جنگ فكري ميگويد:

اروپائيان بعد از شكست در برابر ارتش اسلام وتحمل ضربات كوبندة صلاح الدين ايوبي وفرماندهان ديگري كه پس از وي روي صحنه آمدند.تازه درك كرده بودند كه در گرماي مبارزه با مسلمانان، تهاجم برفرهنگ وانديشه اسلامي پراهميت وسرنوشت ساز است، از اينرو تير خصمانة خود را به جانب افكار وانديشه هاي اسلامي هدف رفتند، وبراي تحقق اهداف فرهنگي وسياسي خود در كشورهاي اسلامي وبخاطر سيطره بر دنياي اسلام، فرهنگ وايدئولوژي وتقاليد مسلمانان را به پژوهش گرفتندوآثار اسلامي رابه زبان هاي اروپايي ترجمه نمودند... همين روش را ميشود جنگ فكري ناميد. ويا به عبارت كوتاه تر جنگ فكري عبارت از روش هاي غير نظامي است كه امپرياليزم غرب براي نابود كردن ارزش هاي اسلامي از زندگي مسلمانان وانصراف آنها از تمسك به اسلام وايدئولوژي اسلامي وتهي نمودن امت اسلامي از افكار وتقاليد وهويت ديني شان ، بكار بسته است.

استاد محمد قطب در تعريف جنگ فكري ميگويد: منظور از جنگ فكري وسايل غير نظامي يي است كه دشمنان پس از جنگ هاي صليبي آنرا به جهت از ميان برداشتن پديده هاي نيكو از زندگي مسلمانان ومنصرف ساختن آنان از التزام به مقررات اسلام، وآنچه به عقيده از قبيل افكار، تقاليد وپهلوهاي مختلف سلوك ارتباط دارد، بكار بستند.

بنابراين جنگ فكري اسلوب وشيوة تازه يي است كه صليبيان آنرا براي جنگ با مسلمانان پس از شكست هاي پيهمي كه در تمام نبردهاي مسلحانه خويش برضد مسلمانها نصيب شان گرديد روي دست گرفتند.

استاد محمد قطب رحمه الله ميگويد:

نخستين كسي كه به عنوان داعيه دار اين روند، مردم را به به كارگيري اين اسلوب مؤثر فرا ميخواند«لويس»نهم پادشاه فرانسه بود كه مدتي را در زندان منصورة مصر در اسارت مسلمانان سپري نمود وبعداً‌در بدل پول رها گرديد. وي در اثناي اقامتش در زندان به فكر اتخاذ طريقة جديدي غير از رويارويي نظامي شد . وبدين باور رسيد كه پيروزي بر مسلمانان از راه برخورد نظامي امكان پذير نيست ، وبايستي عليه عقيدة‌افكار وتقاليد آنان مبارزه كرد.او به دنبال رهائيش از زندان وبعد از بازگرشت به پاريس براي ملت ومردم خود گفت:«اگرخواهان شكست وهزيمت مسلمانان هستند، تنها با سلاح معمول وآهني، باايشان نجنگيد، زيرا در ميدان جنگ مسلحانه، دربرابر ايشان شكست خورده ايد، لذا با ايشان در ساحة عقيده كه قوي ترين پناه گاه شان است جنگ وستيزه كنيد».

تاریخ جنگ فكري:

تاریخ جنگ فکری به عقیده اکثر متفکرین اسلامی به بدو خلقت انسانی میرسد واز همان آغاز خلقت انسان جنگ شیطان (این سرلشکر قوت های باطل وطاغوت)با آدم علیه السلام وفرزندان او نوع از جنگ فکری بود که بدون وسائل وابزار نظامی بخاطر تسخیر فکر شان انداخته شد ولشکریان شیطان تا امروز آنرا به پیش میبرند.

ولی آنچه امروز بنام جنگ فکری معروف شده ومورد بحث است جنگ جهان غرب با امت اسلام است که بخاطر اهداف شوم شان بعد از شکست جنگ های صلیبی با تکتیک های جدید به راه انداخته شده وجریان دارد.

جالبتر اینکه صلیبی ها (200) سال در سرزمین های اسلامی باقی مانده وجنگیدن و(96)‌سال عملا بر قسمت هایی از سرزمین مسلمانان حکومت داشتند ولی در جریان بودن وحکومت شان وبعد از شکست شان مسلمانان از رنگ وبوی آنها متاثر نشده بودند با گذشت ده ها سال بازهم عادات ،فرهنگ،لباس وعقاید شان در بین مسلمانان از منفورترین عادات وفرهنگ ها شمرده می شد، زیراآنها تنها جنگ نظامی نموده بودند ودر آن شکست خوردند ودر آن زمان به جنگ فکری برنامه دقیق نداشتند.

مبداء جنگ فکری امروز به همین نقطه میرسد که آن شکست فاحش لشکریان صلیب در میدان های کار وزار با مجاهدان مسلمان بود.

امپراطور فرانسه در جریان جنگ های صلیبی بدست مسلمانان رسید ودر مصر به زندان المنصوره انداخته شد (لوئیس نهم)امپراطور فرانسه در ایام حبس خود به قضیه شکست خود در جنگ های صلیبی فکر کرد چرا شکست خوردیم؟ وتا چه وقت ما شکست خواهیم خورد؟ وبه این نتیجه رسید که تکتیک ونوعیت جنگ با مسلمانان باید عوض گردد، وهیمن بود که طرح شیطنت بزرگ را ریخت وبا مجرد آزاد شدن اش به اروپا رفت ودیگران را قانع ساخت (تا مسلمانان از مبادی، اصور وعقایدشان باجنگ فکری بیگانه نشوند کامیاب شدن در جنگ نظامی علیه شان ناممکن است.

پس آغاز ومبداء این دور فراگیر جنگ فکری علیه مسلمانان از همین جا بود که دشمن در جنگ صلیبی شکست خورده وبا طرح امپراطور فرانسه نوع جدید جنگ را آغاز نمود.

عناوین جنگ فکری:

جنگ فکری فقط بخاطرهمان یک هدف با ده ها عنوان واز طریقه های مختلف به راه انداخته شده که ما فقط بخاطر شناخت جنگ فکری از چند نمونه آن یاد مختصر مینمائیم تا باشد جوانان ما نمونه های از پروسه جنگ ویرانگر فکری را بشناسند.

استشراق (به معنی شرق شناسی یا خاور شناسی)(Orientalism):

فکر استشراق (شرق شناسی)‌آن زمان به میان آمد که مسلمانان مدنیت پرافتخار اندلس را در اروپا به پایه کمال رساندند واروپایان فقط بخاطر فهم رمز کامیابی مسلمانان بنیاد استشراق را گذاشتند،ولی بعد از جنگ های صلیبی قوت پیدا کرد.استشراق تا امروز از سه مرحله گذشته:

1-تحقق سیرت فاتحان مسلمان ودریافت رمز کامیابی آنها.

2-تحقیق بخاطر دریافت نقطه های ضعف مسلمانان .

3- مستقیما در جنگ فکری سهم گرفتن وپیش نمودن نتائج شرق شناسی در ابعاد مختلف به استعمار گران.

اولین مجلس رسمی بنام استشراق بسیار بعدها از آغاز آن در 1873 تدویر یافت وتا امروز دنبال میگردد .

استشراق سه هدف عمده دارد:

1- هدف عملی: فقط بحث وتحقیق

2- هدف دفاعی: جنگ دفاعی بخاطر جلوگیری از نشر اسلام

3- هدف صلیبی: همه گام با تبشیر بخاطر جنگ فکری در جامعه اسلامی کارکردن.

محل تعرض استشراق در جنگ فکری:

1- مصادر اسلام(قرآن،حدیث ،فقه اسلامی،...) 

2- لغت قرآن (عربی)

3- تاریخ اسلام

تبشیر:

به معنی مژده دادن، تبشیر پروسه دیگری از جنگ فکری است که بعد از استشراق در ختم جنگ های صلیبی آغاز گردید وتا امروز ادامه دارد وفعلا مشترکانه با استشراق کار میکنماید .

تبشیر از سه مرحله ذیل گذشته است:

1- تنصیر مسلمین: تنصیر یک بخش از بخش از تبشیر است ابعاد دیگر نیز دارد معنی تبشیر تنها تنصیر نیست، تنصیر یعنی نصرانی ساختن مسلمانان که طبق یک احصایه همین حال(220) هزار مامور تنصیر در کشورهای اسلامی فعالیت دارند ومیلیون ها مردم را نصرانی ساختند.

2- مرحله تذبذب: وقت معین آغاز این مرحله تخمین شده نمیتواند ولی شاید بعد از مجلس تبشیر در 1960 در قاهره آغاز گردیده ودر این مرحله آنها فقط دعوت به خروج از دایره فکر وعقیده اسلام مینمایند بدون اینکه به نصرانیت دعوت نمایند، زویمر که در مجلس قدس در 1935 مسئول نهضت تبشیر تعیین گردید گفته بود که مسلمانان را از اسلام خارج نمائید وبه عزت نصرانیت دعوت نکنید.

3- دعوت به میکولریزم: این مرحله از مرحله دوم دقیق جدا نمی گردد، در این مرحله جریان تبشیر فقط بخاطر دوری مسلمانان از اسلام بنام سیکولریزم، تغریب( ویسرنایزیشن)... دعوت می نمایند ومسلمان اکثرا بدون اینکه بفهمد از دائره اسلام خارج شده میباشد.

سیکولریزیم(به معنی لادینیت):

دو عنوان اول استشراق وتبشیر پروسه های جنگ فکری از تاسیس تا تطبیق فقط برای جنگ فکری به راه انداخته شده اند ولی میکولریزیم وعنوان های بعدی افکار ومکتب های فاسد سیاسی،اتقصادی واجتماعی بوده که در اصل زاده شرائط ناهنجار حاکم در جامعه میباشد وآنها بخاطر نجات از بدبختی های اجتماعی خودشان به این افکار ومکتب ها پناه بردندولی غافل از اینکه سعادت انسان مبروط ومنوط به تسلیم شدن به احکام الهیست.بعد ها دشمنان همین افکار ومکاتب پوچ شانرا عنوان قرار داده وبه خاطر جنگ فکری با ما تاختند.

سیکولریزیم به معنی لادینیت ویا به تغییر جدایی دین از سیاست ، مکتب استوار به نظریان جان جاک رسو بوده که او مقابل ظلم کلیساها بخاطر نجات در جامعه اروپا به میان آمد وبعد از انقلاب فرانسه در 2798 عملا تطبیق گردید.سیکولریزیم ارپا نه تنها جدایی سیاست از دین بود بلکه در اصل جدایی ملت از دین بود، آنها با این فکرشان در اصل دین را از جامعه شان بدور انداختند.

مسئله بحث ما اینست که بعض از خائنین امت این فکر فاسد را با طرح همین جنگاوران فکر به عالم اسلام آوردند وبرای اولین بار با سقوط خلاف اسلامی عثمانی در ترکیه حکومت ها در سرزمین های اسلامی اساس سیکولرسی بخود گرفت،اتاترک آنرا در تریکه عملا تطبیق کرد و کسانی دیگری چون شریف حسین،طلال ،طه ...آنرا در ممالک عربی ،رضا شاه در ایران وامان الله در افغانستان بنیاد گذاشت .وآهسته آهسته تمام نظام های حاکم برسرزمین های اسلامی اساس سیکولرسی بخود گرفت وامروز در هیچ حکومت ونظام رنگ دین وجود ندارد.

نلیونالیزیم ونیشنلیزیم:

به معنی نژاد پرستی ،‌اینها همان افکار فاسد وزاده شرائط غرب می باشد که بخاطر رفع تشنگی نژاد پرستی هایشان تولید گردید ولی بیشترین ضرر آن در جریان وارد شدن این فکر به اساس طرح های جنگ فکری به عالم اسلام به مسلمانان رسید،‌نیشنلیزیم عربی که از طرف دعوت گران سیکولریزم به راه انداخته شده وآخرین حصار ضعیف مسلمانان خلافت عثمانی ترکی را توته،توته کرد،در اروپا هتلر وامثال آن میلیون ها انسان را به اساس همین فکر ‌نیشنلیزیم از بین برد و درعالم اسلام در پهلوی هزار ها جنگ جانمان سوز سقوط خلافت عثمانی را بار آورد.

دموکراسی (به معنی حکومت مردمی):

فکره حکومت مردم ، توسط مردم برای مردم شعاری بخاطر استحمار واستعمار ملت ها بعد از تطبیق عنوان سیکولریزیم در همان منشا فاسد (جامعه اروپا) طرح ومشهور گردید.

دموکراسی باتعریف دروغین آن بهترین شعار برای پانهادن برگلوهای ملت ها شد، همان بود که با سرعت برق نشر گردید ودر هر گوشه دنیا زورگویان آنرا وسیله اسیر گرفتن ملت هایشان ساختند،وهریک نظام جور خود را نظام مردم برمردم خواند وبه چشم هایشان خاک انداخت.

تعریف درست دموکراسی رادر (9)سال گذشته حالات افغانستان وعراق میتواند عرض نماید، کشتن،بستن وهتک حرمت ها را دموکراسی میگویند،دموکراسی یعنی آزادی آنها واسارت تو به تمام معنی ودر تمام عرصه ها، دموکراسی عنوان پر زرق وبرق جنگ فکری است که با گذشت هر روز شیرازه امت را از هم می پاشد.

دموکراسی عنوان نظام سیاسی گذاشته شد ولی در اصل چون یک دین باعنوان های متعدد دیگر بود مثال: لیبرلیزیم (آزادی خواهی ) ویسرنایزیشن (غربی سازی) گلوبلایزیشن (جهانی شدن) بازار آزاد در عرصه های مختلف عمل مینمایند، بطور خلاصه میتوان گفت جنگ فکری در عالم اسلام باعنوان های مختلف علیه ارزش های مختلف به راه انداخته شده بطور مثال:

در مقابل شریعت اسلامی- سیکولریزیم

در مقابل نظام اسلامی – دموکراسی

در مقابل وحدت امت اسلامی- نشنلیزیم

درمقابل اخلاق اسلامی- ایبرالیزیم

در مقابل اقتصاد اسلامی- بازار آزاد

در مقابل شرق حساس- ویسرنایزیشن

جنگ فکری به ده ها عنوان دیگر نیز دارد که بعد از فساد در جامعه غرب بخاطر فاسد ساختن تمام عرصه های زندگی مسلمانان ودوری آن از دین چه سیاست،چه اقتصاد،چه اخلاق،وچه شریعت است به راه انداخته شده است.

امید جوانان ما با این بحث کوتاه از عنوان های فریب دهنده جنگ فکری اندک شناخت از آن بدست آورده باشند .

وسائل جنگ فکری:

بعد از شناخت اصل، مبدا وعناوین جنگ فکری ضرورت است تا وسائل آنرا نیز فهمید، بیشتر وسیله کمکی وزمینه ساز برای جنگ فکری در کشورهای اسلامی جهل، فقر وامراض ناشی از آنست ، دشمن با استفاده از جهالت، فقر وامراض ناشی از آن توانسته با دست باز وسرعت بیشتر کار نماید وبیشترین ساحات جنگ فکری را نیز بخشش های تعلیمی، فرهنگی، صحت وبازار تشکیل میدهد.

واساسی ترین وسایل جنگ فکری در ساحات مختلف که ذکر شد میدیا، مطبوعات ومجموع تمام وسائل ارتباط جمعی ودر ساحه خدمات انجیوها میباشد، دشمن تمام برنامه های جنگ فکری را که از عقب درهای بسته در ادارات استخاباراتی به کلیساها، صومعه ها ومراکز بیشمار دیگر به نامهای مختلف طرح میشود فقط توسط میدیا وانجیوها به پیش میبرد. مثال خوب آنرا در محی خود میتوانید درک نمائید. ملت بیچاره ما که نام خوردن نمی یابد از رادیو ، تلویزیون ، مجله واخبار، انترنت، کیب ودش به اصطلاح عام نزدیک است بترقد!!!

وهزار های انجیو ومرکز خدمات که از کار، پروژه وخدمت آن هیچ اثری نیست ولی میلیون ها دالر مصرف مینماید؟ بخاطر چه؟ به منظور جنگ فکری با ما!

آثار نتایج جنگ فکری:

جنگ فکری در اصل آن بخاطر تخریب واز بین بردن اساسات وتهداب ها طرح وپلان گذاری شده وتنها جنگ است که تاحال بدون شکست وبا سعرت به پیش میرود وآثار مهلک را بار آورده که هویت ها وشاخص ها را منهدم میسازد ، بیگانه شدن نسل جوان از ماضی پر افتخار امت وملت شان ، بی اعتنائی در مقابل مقدسات ، تقلیدهای کورکورانه عادات ، معاملات،تغییر سیرت وصورت...

وده ها نتایج دیگر در ابعاد مختلف (سیاست،تعلیم، فرهنگ، اساسات جامعه...) رابه بار آورده که بااساس گفته قبلی می باید سالها از آن بحث شود تا جلوگیری کرده شود.

رسالت ما در قبال این جنگ:

جوانان را خطاب بس ارزندة امیر المؤمنین عمر رضی الله تعالی عنه کفایت مینمایدکه فرمود:

((یا معشر الشباب انتم المعرون وانتم المخربون)) ترجمه:ای گروه جوانان شما سازنده گان ومعماران جامعه هایتان هستید وهمین شما میتواند تخریب کننده گان آن نیز باشد، جنگ فکری بیشترین تمکزاش را روی هستی بزرگ ما (نیروی جوان) نموده تا باشد جوانان ما را مخربین جامعه های ما بسازند وهمین جوانان اند که با درک مسؤولیت ها ، شناخت دشمن وجنگ دشمن وعزم متین میتوانند دفاع نمایند واگر نه خطر بزرگی انهدام هویت ملت های ما به پیش است.

نویسنده: سلمان خراسانی

به اشتراک بگذاريد:

نظر دهی
ثبت نظر جدید
نام       ایمیل    
نظر 
کد امنیتی            
نظرات   :   0

ابتدای مطلب

 

امکانات
تعداد بازدید: 3560
دریافت
ارسال به ایمیل
صفحه قابل چاپ
معرفی به دوستان
تازه های پایگاه

 . عنوان بخش: معرفی نهضت اسلامی

اساسنامه نهضت اسلامی افغانستان ...

 . عنوان بخش: فعالیت های نهضت اسلامی

کنفرانس «افغانستان و فلسطین ...

 . عنوان بخش: معرفی نهضت اسلامی افغانستان

شوراي فرهنگي حاميان قدس شريف، ...

 . عنوان بخش: بیت المقدس

پخش اذان در کلیساها

 . عنوان بخش: تحولات جهان اسلام

واکنش‌های جهانی؛ اتحادیه ...

 . عنوان بخش: امت مسلمه

اسلام در فرانسه ممنوع خواهد شد

 . عنوان بخش: استعمار فکری

تجدید و نوگرائی در دین

 . عنوان بخش: آرشیو اخبار و اطلاعیه ها

مخالفت دیوان عالی آمریکا با حذف ...

 . عنوان بخش: انتشارات

گاهنامه مومن

 . عنوان بخش: گالری تصاویر

تصاویر همایش گرامیداشت از 26 دلو ...

 . عنوان بخش: بازتاب

مشاور عبدالله: «حزب الله» و ...