امروز  

جلسه هفته وار اعضای شورای رهبری نهضت اسلامی افغانستان برگزار شد

بخش اول

مکثی بر نهضت اسلامی افغانستان

نهضت اسلامی افغانستان که پیشینه درخشان در تاریخ سیاسی کشور را دارا می باشد وتحولات سیاسی واجتماعی کشور بیشتراز نیم قرن به آن پیوند ناگسستنی دارد، با آمدن نظام  جدید در کشور درسال ۱۳۸1 باتلاشهای جمعی از اندیشمندان مسلمان و رهروان راستین نهضت اولیه آغاز به فعالیت نمود.

نهضت اسلامي برای مردم افعانستان آن چنان ناشناخته نیست که به سان سایر احزاب ضرورت به معرفی مبادی ومبانی خود داشته باشد. نهضت اسلامی افغانستان همان است که با احزاب طراز اول چپی در دهه های قبل ازکودتای کمونیستی درمبارزه سیاسی به سرمی برد وزمانی هم که احزاب چپی با استفاده از زور چاقو وچماق به سرنوشت مردم دست برد زده و سپس با اتکا به اتحاد شوروی برمردم افغانستان تاختند و بنای ساختن حکومت مستبدانه ای را گذاشتند بازهم در کانون جهاد مردم افغانستان همان نهضت اسلامی بود که منطق شرعی ومبنای حقوقی مقاومت برعلیه اشغالگر را توصیه می نمود.

نهضت اسلامی که در دوران جهاد به جریان گسترده و وسیعی مبدل گردیده بود هنجار های زیادی را به جای منطق های قبلی که درکشور حاکم بود جابه جانموده بود؛ که دراین میان وحدت ویک پارچگی مردم کشوربه عنوان ثمره این جریان محسوب می گردد.

اما دراثر برخی نارسایی هایی که در میانه راه، دامنگیر نهضت اسلامی گردید آسیب های شدیدی بر دستاورد های نهضت وارد آمد که سبب یاس درمیان صفوف نهضت گردیده وهمچنان دلزدگی زیادی نزد هواخواهان نهضت پدید آورد. حوادث سال های دهه هفتاد هجری شمسی حالتی رانزد برخی از شخصیت های طراز اول این نهضت سبب گردید که حرکت ناخود آگاهی به سوی فاصله گرفتن از کلیشه های نهضت اسلامی نزد آنان به مشاهده رسید.

با توجه به وضعیت پدید آمده که در فوق از آن تذکر رفت احیای مجدد نهضت اسلامی افغانستان یکی از نیاز های ضروری وجدی جامعه به شمار می آمد، تاسیس برق آسای نهاد های سیاسی واجتماعی که بادیدی متفاوت باهنجارهای سالم جامعه افغانستان پا به عرصه وجود نهادند وهمچنان هجوم گسترده رسانه ای ومشکوک بر دستاورد های جریان گسترده اسلامی که در امردفاع از افغانستان دین بزرگی را ادانموده بودند از مولفه های خیزش دوباره نهضت اسلامی و شکل گیری مجدد آن در بستر های جامعه کنونی افغانستان محسوب می گردند.

سال 1385 نهضت اسلامی افغانستان بعد از مشوره های پیوسته با باز ماندگان ووارثان شهدا ووابستگان قربانیان اولیه نهضت دوباره احیاگردید وبا پیوند به اساسات ثابت خود پویایی در یک جامعه جنگ دیده را به تجربه گرفت.

تدوین اساسات تئوریک نهضت اسلامی افغانستان کارطاقت فرسایی بود که به عنایت خداوند متعال هیأت موسسین نهضت برآن فایق آمد. کار متداوم بانهادهای مسؤول در دولت وهمین گونه تماس همیشگی باعلاقه مندان نهضت اولیه. احیای رسمی نهضت اسلامی را نتیجه داد ودرتاریخ 5/2/1385 سند ثبت وجواز فعالیت خودرا ازوزارت محترم عدلیه جمهوری اسلامی افغانستان به دست آورد.

بخش دوم

نهضت اسلامی افغانستان در آزمون جدید

دولت که از تعدد احزاب سیاسی درکشوررنج می برد، با وضع کردن قوانین وشرایط سختگیرانه توسط شورای ملی توانست تعدد احزاب را به حداقل کاهش دهد، دراین کار خود موفق بدر آمد و احزاب تازه تشکیل شده را با کمترین حرکت ازمیان برداشت.

نهضت اسلامی افغانستان این بار نیز با زحمات فراوان همه اعضای موسسان این جریان فکری، حفظ شده وباد های موسومی نتوانستند آن را از پا در بیاورند، و به یمن وتوفیق خداوند متعال نهضت اسلامی افغانستان در روز های فرجامین سال روان جواز مجدد فعالیت خود را به دست آورد. این نهاد سیاسی همانا ادامه نهضت اسلامی اولیه است که به مثابه نهاد مادر برای همه سازمان های اسلامی در افغانستان و در برخی مواقع در منطقه بوده است، اینک حسب قانون جدید احزاب سیاسی کشور عملاً در عرصه نو سیاسی بار دیگر راه خود را باز نموده است.

نهضت اسلامی افغانستان که در اثر حمایت مردم و هوا داری نسل جوان کشور توانست مجدداً جواز فعالیت خود را به دست آورد، این خود نشان دهنده این است که این نهاد دینی – سیاسی میان نسل جدید جامعه از چه میزان حمایتی برخوردار است. واضح است که شرایط بس دشواری که اکنون پیش روی آنانی که در پی تشکیل احزاب سیاسی اند قرار دارد؛ میزان خوبی برای به محک رسیدن به موفقیت جریان های سیاسی کشور به شمار می‌رود. ای بسا از جریان هایی که به اساس دلایل مختلف از غربال این قانون جدید احزاب سیاسی مجال عبور را پیدا ننمودند.

از طرفی این رویداد تاریخی، همان گونه که مرامنامه و اساسنامه نهضت اسلامی افغانستان نیز به آن مشعر است، حس مسؤولیت بزرگی را نیز در رهبری این نهاد ایجاد نموده است و آن عبارت است از اینکه این نهاد سیاسی با درک عمیق از شرایط و اوضاع کشور بیشتر از پیش تحرک لازم را به کار گرفته و با گزینش راه کارهای معقول، قانونمند و نظام مدار در راستای وظایف اصلی خویش گامی بردارد. براین مبنا رهبری نهضت اسلامی افغانستان مصمم بر این است تا در شرایطی که کشور به گونه بی سابقه ای به تعهد، پشتکار و تلاش نیازمند است، باید با طرح و تدوین یک برنامه عمل جامع و فراگیر وارد کار و فعالیت گردد تا باشد که نتایجی که این نهاد توقع دارد، به دست آید و در راستای خدمت به مردم افغانستان که گامی در راه کسب رضای خداوند است موثر واقع گردد.

بخش سوم

جلسه هفته وار اعضای شورای رهبری نهضت اسلامی افغانستان با مشارکت اعضای این سازمان، پنجشنبه 11 قوس 1395 در دفتر مرکزی نهضت اسلامی افغانستان در کابل برگزار گردید.

در این نشست مولوی محمد مختار مفلح رهبر نهضت اسلامی افغانستان ضمن خوش آمدگویی و تاکید روی شورایی شدن مدیریت نهضت اسلامی افغانستان از حاضرین خواست تا برای پیشبرد اهداف و مقاصد نهضت اسلامی افغانستان تلاش مضاعف نمایند. ایشان فرمودند شما بهتر میدانید که یکی از آسیب های دعوت اسلامی این بوده است که جریان ها و نهاد هایی که با دنیایی از صداقت مندی شکل گرفته اند بعد از چندی آفت افراط و تفریط گریبانگیرآنها گردیده است. تشخیص درست و مسؤولانه رسالت های نسل مسلمان کشور یکی از مهم ترین چیزهایی است که برای فعالیت های سازمان چون نهضت اسلامی که دارای ریشه اسلامی است، از اولویت و فوریت خاصی برخوردار است. زمین گیرشدن در دام فتنه افراط و تفریط خود یکی از انگیزه های زمینه ساز برای گسترش ناهنجارهای دیرپا در بستر فعالیت های همه جریان ها است. کشور ما که از چند دهه به این طرف تجربه های تلخ هر دو بعد را با خود دارد دیگر آمادگی برای تجربه های تکراری دیگری از این دست را نداشته و جامعه هم پذیرای آن نیست. اما اگر در رساندن پیام های مسؤولانه و متناسب با نیاز های مردم از در منطق و استدلال و بدور از هرگونه انحراف با آنان گفتگو صورت گیرد بدون هیچ تردیدی چنان پیامی را می پذیرند.

وی به موارد زیر به عنوان موضوعات مهم تاکید کرد:

 1. مدیریت نهضت اسلامی افغانستان باید شورایی شود.
 2. یک کمیسیون برای بازنگری اساسنامه تعیین گردد.
 3. شورای مرکزی، هیئت اداری و کمیسیونها را در جلسه بعدی مشخص نماید.

مولوی نقیب الله حمید استاد دانشگاه وعضو هیئت رهبری نهضت اسلامی افغانستان

وی با تاکید بر پویا بودن بخش های مختلف نهضت اسلامی افغانستان گفت:

می بایست تمام فعالیت های نهضت اسلامی افغانستان سازمان یافته، پویا و از انسجام کامل برخوردار باشد، وی روی موارد ذیل تاکید کرد:

 1. بخش های درون سازمانی نهضت اسلامی باید فعال شود مانند جوانان، ارتباطات عامه، بخش های فرهنگی و تربیتی.
 2. اعضای کاری فعال که بیشترینه وقت خود را صرف نهضت اسلامی افغانستان نمایند آغاز به فعالیت نمایند.
 3. برنامه های بیرون سازمانی و ایجاد کمیته های همکار بین نهادها ایجاد شود.

محمد علی فطری استاد دانشگاه و عضو هیئت رهبری نهضت اسلامی افغانستان

وی با تاکید بر تعمق روی مبانی و اهداف نهضت اسلامی افغانستان گفت: از اینکه این نهاد تا کنون نتوانسته است آنچنانکه باید و شاید اهداف خویش را محقق سازد باید ریشه یابی شود.

آنچه وی روی آن تاکید کرد:

 • علت یابی مهم تر از تغییر شکل است، حالا ما چه باید بکنیم تا به اهداف عالیه نهضت اسلامی برسیم به عقیده من ما باید علت های عقب مانی مانرا ریشه یابی کنیم که ما در کجا آسیب دیده ایم این خیلی مهم است موضوع دیگر اینکه ما باید بدیل پیشنهاد کنیم آری بدیل، این تنویر اسلامی و یاهم « روشنفکری دینی » تنها چیزی است که به درد کشور های اسلامی خورده است این همان یگانه نسخه ای است که با وظایف الاعضای پیکر فرهنگی و اجتماعی جوامع اسلامی همخوانی دارد.

مولوی فضل الکریم سراجی رئیس عمومی مساجد و عضو هیئت رهبری نهضت اسلامی افغانستان

 • جامعه ما نیاز مبرم وجدی به باز یابی باور نزد جوانان دارد که این موضوع متاسفانه به شدت رفته رفته ضعیف شده آسیب دیده است. به مشکل می توان باور کرد که جوانی که به گذشته و همه میراث های اسلامی او بی باور ساخته شده است بتواند دردی را درک نماید و برای زدودن ناشایسته ها اقدامی نماید.
 • موضوع دیگر اینکه نهضت اسلامی باید در هر مقطع از زمان موقف خود در قبال قضایان مهم را روشن نماید.

مولوی عبدالجلال حنفی استاد دانشگاه وعضو هیئت رهبری نهضت اسلامی افغانستان

 • کارکردها باید از روی اخلاص به صورت دوامدار بوده و در نهایت صفا و صمیمیت انجام شود  به هیچ عنوان نباید سوء استفاده از نام نهضت اسلامی افغانستان صورت گیرد، تلاش شود تا فضای اعتماد در میان اعضای فعال نهضت اسلامی تقویت شود این کار صورت نخواهد گرفت جز با برگزاری نشست ها و گفتگو و تعامل بیشتر میان اعضا.

مولوی محمد ضمیر خالقیار استاد دانشگاه و عضو هیئت رهبری نهضت اسلامی افغانستان

 • ما باید به جای افتراق و تعدد سلایق به سوی یکی شدن پیش رویم، ارزش ها را محترم بشماریم.
 •  در مدیریت نهضت اسلامی افغانستان باید تغییرات ایجاد شود و نتیجه  این تغییرات که می تواند مدیریت این نهاد به صورت شورایی اداره شود، بسیار بهتر و کاراتر از مدیریت انفرادی خواهد بود. و ما را به یک نهاد منسجم و منظم رهنمون خواهد کرد.

مولوی نور آقا صدیقی تبار استاد دانشگاه و عضو هیئت رهبری نهضت اسلامی افغانستان

 • ظاهر و شکل ظاهری  برای ما خیلی مهم نیست ما باید به ماهیت نگاه کنیم
 • ترویج فرهنگ بی بندوباری روز به روز در جامعه گسترش یافته و مردم هم ناخودآگاه در یک حالت بلاتکلیفی به سر می برند بناءً اگر ما می خواهیم فعالیت سودمند داشته باشیم باید حساسیت های زمان را درک نموده آسیب دیدگی معنوی کشور  را چون عقب افتادگی فرهنگی و توسعه نیافتگی فکری که هم اکنون به عنوان چالش بزرگ در برابر ما قرار دارد ترمیم نماییم. من هم موافق هستم که نهضت اسلامی به شکل شورایی تغییر شکل دهد.

مولوی کفایت الله فضلی استاد دانشگاه و عضو هیئت رهبری نهضت اسلامی افغانستان

 • تربیت نیروی انسانی متعهد وهدفمند ازشاخص های کاری نهضت اسلامی دراین مقطع زمانی به نظرمی رسد.
 • ظرفیت بخشیدن به عناصرمتعهد ومومن یکی از وجیبه های نهضت به شمار می رود. درمقاطع مختلف کمبود کدرلازم ومناسب به خدمت به کشور سبب بروزبحران های زیادی گردیده که اینک رهبری نهضت با در ک این حقیقت ازهمین اکنون رسیدگی به این مهم رالازم می داند.

مولوی فضل الرحمن عضو هیئت رهبری نهضت اسلامی افغانستان

 • نهضت نباید شورایی شود زیرا نقد نظر فراوان و عدم اجماع، باعث کند کاری می شود.
 • اما کسی که زعامت و رهبری نهضت اسلامی افغانستان را عهده دار است باید این ویژگیهای را داشته باشد. مانند:
 • ایمان به خدا و عمل صالح؛ در جامعه ی اسلامی یکی از اساسی ترین ویژگیها که برای رهبران «قدرت شخصی» ایجاد می نماید و آنان را محبوب قلوب زیردستان می سازد، ایمان و عمل صالح است.

مسلمانان به ملاک خدا پرستی به عنوان اصیلترین ویژگی توجه دارند و کسانی که این صفت ارزشمند را نداشته باشند، مورد محبت و دوستی زیردستان واقع نمی شوند.

 • سعه صدر، سعه صدر یکی از مهمترین ابزارهای مدیریت است. اگر کسی از این نعمت و موهبت الهی برخوردار نباشد، هرگز نمی تواند رهبری انسانها را به عهده گیرد.

پشتکار؛ فراوانند انسانهایی که کارهای بسیار مهمی را با اشتیاق شروع می کنند، اما پس از مدتی، گرمی و شادابی خود را از دست می دهند و کار را ناقص رها می کنند. از این رو پشتکار و مداومت در کارها خیلی مهم پنداشته می شود.

مولوی محمد داود راشد عضو نهضت اسلامی افغانستان

 • نهضت اسلامی افغانستان در صدد این است تا واقعیت این که در کشور به جز ارزش های متعالی اسلامی، هیچ مکتب دیگری برنده نیست را، به گونه ای مشهود برای نسل جوان کشور حالی بسازد. درست است که نسل جوان ما چیز فهم اند اما این هم واقعیتی انکار ناپذیر است که آنان از انسجام و تشکلات لازم سازمانی برخوردار نیستند.

در اخیر این نشست مولوی مفلح ضمن تشکر از همکاریهای بی شایبه ای اعضای موسسان نهضت اسلامی ابراز داشتند این روشن است که ثبت مجدد دور دوم نهضت اسلامی در کشور شاید از یگانه معدود فرصت هایی باشد که برای کشور ما دست داده است که هرگونه دست کم گرفتن آن عواقب ناخوش آیند و تکان دهنده ای درپی خواهد داشت. بنابراین درشرایطی که ما قرار داریم وبا توجه به وضعیت کنونی کشور وبا درنظرداشت دید گاه های بین المللی ومنطقه ای وبه ویژه روابط پیچیده کشور ما باهمسایگان. می باید نهضت اسلامی افغانستان را آنگونه که می باید، به بررسی گرفت و در راستای کارآمد شدن این نهاد بس مهم واساسی توجه جدی نمود.

بعد از این همه شور و رایزنی ها موارد ذیل به تصویب رسید:

 1. رئیس، معاون،  منشی و اعضای فعال شورای مرکزی نهضت اسلامی افغانستان انتخاب شدند.
 2. اساسنامه نهضت اسلامی افغانستان توسط یک کمیسیون چهار نفره بازنگری می شود.
 3. جلسه هفته وار شورای مرکزی نهضت اسلامی افغانستان هر هفته روز های پنجشنبه دایر می شود.
 4. شورای مرکزی نهضت اسلامی افغانستان توسط 13تن از اعضای فعال نهضت اسلامی رهبری می شود.

 

به اشتراک بگذاريد:

نظر دهی
ثبت نظر جدید
نام       ایمیل    
نظر 
کد امنیتی            
نظرات   :   0

ابتدای مطلب

 

امکانات
تعداد بازدید: 690
دریافت
ارسال به ایمیل
صفحه قابل چاپ
معرفی به دوستان
سایر فعالیت ها

کنفرانس «افغانستان و فلسطین دو قربانی؛ یک جنایت» در کابل برگزار شد

• کنفرانس خبری یوم النکبه؛ روز فاجعه جهان اسلام

هشت ثور؛ ثمره یک پیکار! (10/2/1397)

فعالیت های دفتر ولایتی نهضت اسلامی افغانستان در حوزه شرق (شهر جلال آباد)

همایشی «از بلخ تا هریوا؛ مقاومتی بر پهنای یک روایت»

همایش حمایت از «ﭘﺸﺘﻴﺒﺎﻧﻲ‌ از موقف‌ خرد‌مندانه محترم‌ صلاح‌ الدين‌ رباني‌ و‌ استاد‌ عطا‌ محمد‌ نور»

کنفرانس «کابل و قدس آیینه تمام نمای یک فاجعه» 30/9/1396

کنفرانس خبری: «ستون پنجم؛ و تغذیه از شعله ورشدن جنگ در کشور» 1396/9/12

کنفرانس یک روزه «شکوه ایستادگی در خزان توطئه ها» سه شنبه 30 عقرب 1396

از دهم محرم الحرام (عاشورای حسینی) 1439 در ننگرهار بزرگداشت به عمل آمد

ناقوس مبارزه علیه تبارگرایی ، نژادپرستی انحصارطلبی و نظام فاشیستی این بار از شرق کشور به صدا درآمد

مولوی مفلح: اسرائیل نقشه خبیثانه ای را در سر می پروراند

کنفرانس یک روزه: «مظلومیت مسلمانان در سایه سکوت جهان اسلام و سازمان‌های بین‌المللی» درشهر هرات

از روز جهانی قدس در جلال آباد بزرگداشت شد

گزارش تصویری راهپیمایی روز جهانی قدس 1396 در هرات

کنفرانس خبری در پیوند به سفر ترامپ به عربستان سعودی با عنوان «تجدید پیمان کشتار مسلمین با آمریکا»

همایش روز جهانی قدس در کابل (1396)

«هشت ثور آئینه ای است که خورشید آزادی در آن درخشید!»

گزارش تصویری بزرگداشت از هشتم ثور از سوی نهضت اسلامی افغانستان 1396/2/7

کنفرانس خبری: «افغانستان و نقض حاکمیت ملی و میدان انتقام کشی قدرتها»

گرامیداشت از چهل و یکمین سالروز «روز زمین» در دفتر مرکزی نهضت اسلامی افغانستان 13 حوت 1396

کنفرانس «وحدت امت مسلمه دریچه ای به سوی ثبات و امنیت افغانستان و جهان اسلام» در جلال آباد 1395/12/29

گرامیداشت از شهدای 24 حوت هرات 1357 در دفتر مرکزی نهضت اسلامی افغانستان

گزارش تصویری کنفرانس «همگرائی دینی رهیافتی برای ثبات افغانستان وجهان اسلام» شهر هرات 1395

نهضت اسلامی افغانستان برگزار می کند؛ کنفرانس (همگرایی دینی رهیافتی برای ثبات افغانستان وجهان اسلام) شهر هرات

جلسه هفته وار اعضای شورای مرکزی نهضت اسلامی افغانستان / 22دلو 1395

دیدار شورای رهبری نهضت اسلامی افغانستان با استاد عطا محمد نور والی ولایت بلخ و رئیس اجرائیه جمعیت اسلامی افغانستان

جلسه هفته وار اعضای شورای رهبری نهضت اسلامی افغانستان برگزار شد

همایش میلاد نبی اکرم (ص) و گرامیداشت هفته وحدت در ننگرهار

تابلوهای گرامیداشت میلاد پرسعادت پیامبر گرامی اسلام (ص) و هفته وحدت دفاتر ولایتی نهضت اسلامی افغانستان هرات و جلال آباد

نشست و گفتگوی نهاد جوانان نهضت اسلامی افغانستان در دفتر مرکزی

همایش میلاد نبی اکرم (ص) و گرامیداشت هفته وحدت

گرامیداشت از دهم محرم الحرام "عاشورای حسینی" در شهر هرات

کارکرد های شش ماهه اول سال 1395 دفتر ولایتی نهضت اسلامی افغانستان حوزه شرق

همایش باشکوه بزرگداشت از روز جهانی قدس 1395 درهرات

همایش باشکوه بزرگداشت از روز جهانی قدس 1395 در ننگرهار شهر جلال آباد

گزارش کنفرانس «ادامه تراژدی در جهان اسلام و مسئولیت های ما» شهرهرات 10 حوت 1394

کنفرانس علمی «تروریزم و افراط گرایی بزرگترین چالش جهان اسلام وافغانستان» در هرات عقرب 1394

روز جهانی قدس برای اولین بار از سوی دفتر نمایندگی نهضت اسلامی افغانستان در شهر جلال آباد برگزار گردید

گزارش روز جهانی قدس 1394 در افغانستان

کنفرانس علمی تحقیقی با عنوان: «افغانستان و جهان در تقابل با چالش صهیونیزم و افراط گرایی» در هوتل انترکانتیننتال کابل برگزار شد

افتتاح دفتر ولایتی نهضت اسلامی افغانستان در زون شمال «مزار شریف»

سفر مولوی محمد مختار مفلح به مزار شریف

افتتاح دفتر ولایتی نهضت اسلامی افغانستان در ولایت ننگرهار

دفتر ولایتی نهضت اسلامی افغانستان در شهر هرات افتتاح شد

دیدار اعضای نهضت اسلامی افغانستان با رئیس اجرائیه حکومت وحدت ملی

نهضت اسلامی افغانستان در ارتباط با تحولات جدید داخلی و بین المللی طی یک کنفرانس مطبوعاتی مواضع خویش اعلان نمود

ملت مسلمان افغانستان در روز جهانی قدس حملات وحشیانه اسرائیل را محکوم و از ملت مسلمان فلسطین حمایت کردند

معاونت فرهنگی نهضت اسلامی افغانستان؛ «بخش فعالیت های فکری و تربیتی» کلاس های آموزش کامپیوتر

نهضت اسلامی افغانستان وشورای فرهنگی حامیان قدس شریف سالروز آتش سوزی مسجدالاقصارا محکوم کرد

روز جهانی قدس 1392

اوضاع جاری کشور و همچنین تحولات جهان اسلام در نشست اعضای موسسان نهضت اسلامی بررسی شد

همایش امتداد فاجعه در افغانستان به مناسبت هفته سیاه پیمان با سیا

کنگره بزرگ نهضت اسلامی افغانستان

همایش دوشهید؛ یک تفکر، یک راه 1392 هوتل بین المللی انترکانتننتال کابل

کنفرانس مطبوعاتی نهضت اسلامی افغانستان در پیوند به افشای لیست پنج هزار شهید توسط کمونیست ها در افغانستان. 8/7/1392

با اعلان روز قدس، موضوع فلسطین در محور توجه جهانیان قرار گرفت!

نهضت اسلامی افغانستان طی یک کنفرانس مطبوعاتی، و با توجه به شرایط و تحولات جدید افغانستان و بین المللی، موضع خویش را اعلان نمود.

به مناسبت یوم نکبت

در تظاهرات امروز در شهرکابل، نهضت اسلامی افغانستان وشورای فرهنگی حامیان قدس شریف عمل توهین آمریکاییها به اسلام و مسلمانان را محکوم کرد 24/6/1391

از روز جهانی قدس 1391 در کابل گرامیداشت به عمل آمد

کاری برای فلسطین از نشانی مردم افغانستان گفتگوی رسانه ای هیات افغانستان در کاروان جهانی الی بیت المقدس

مقاله مولوی محمد مختار مفلح در کنفرانس بین المللی ائتلاف جهانی علیه تروریسم برای صلح عادلانه تهران 24-25 اردیبهشت 1390

پیام برای رهبران جهادی کشور در پیوند به معاهده استراتیژیک میان افغانستان و امریکا

همایش بیست و دومین سالروز ارتحال امام خمینی(ره) 12 جوزا 1390 کابل – افغانستان

با امریکا و کشورهای غربی با زبان جهاد باید حرف زده شود متن سخنراني مولوی محمدمختار مفلح به مناسبت نوزدهمین سالروز پیروزی جهاد مردم افغانستان

امریکا بزرگترین تروریست است همايش رسانه اي رهبري نهضت اسلامی افغانستان و شورای فرهنگی حامیان قدس شریف 19 حمل 1390هـ.ش، کابل – افغانستان

قیام مردمی مصر و نابودی فرعون دیگر همایش حمایت مردمی از رستاخیز کشورهای عربی - اسلامی 22 دلو 1389 کابل - افغانستان

بیایید شاگرد مکتب این معلم بزرگ گردیم مردم مسلمان افغانستان از سالروز پیروزی انقلاب اسلامی ایران تجلیل کردند 21 دلو 1389هـ.ش، کابل- افغانستان

گفتمان شورای ملی افغانستان و فرصت های صلح یابی در کشور در پیوند با قضایای جهان اسلام

همایش بازگشت به قرآن (24 سنبله 1389، کابل)

(بازگشت اقصا) یادواره خونین فلسطین به مناسبت روز جهانی قدس سال 1389

وحدت شما برکت می آورد نامه به زعماي كشورهاي اسلامي (ایران و ترکیه)

شناخت بحران افغانستان در پرتو قضیه فلسطین 13/12/1388 کابل- افغانستان

مکثی بر کنفرانس شناخت بحران افغانستان در پرتو قضیه فلسطین

برگزاری روز خشم در مسجد جامع پل خشتی کابل 1388

كابل اقصا را به زمزمه گرفت!... گزارشي از گردهمايي روزجهاني قدس در افغانستان، ميدان دهبوري مقابل دانشگاه كابل

آخرين گام تا زمزمة اقصا!... (نشست افتتاحيه شوراي فرهنگي حاميان قدس شريف و بررسي آخرين آمادگي ها براي مناسبت بزرگداشت روز جهاني قدس) كابل –افغانستان 27/ رمضان المبارك 1430

آغازه فعاليت «شوراي عالي حمايت از هويت اسلامي قدس شريف»

برگزاری همایش با عنوان «قدس شريف محور صلح جهاني» هتل هرات کابل

مسجد الاقصي معيار ايمان در عصر حاضر (تفسيري از همايش دوم اساس گزاري شوراي عالي حمايت از هويت اسلامي قدس شريف)

نشست تاسيس شوراي عالي حمايت از هويت اسلامي قدس شريف در هوتل سنترال كابل

در محفل يادبود از شهداي هشت و چهارده جوزا 1358 هـ.ش با خون شهداي صدر نهضت اسلامي بيعت مجدد صورت گرفت

جشن هفدهمين سالروز پيروزي مجاهدين و فروپاشي نظام كمونيزم در سرزمين كفر ستيز افغانستان به ابتكار نهضت اسلامي افغانستان برگزار گرديد

بيانيه رسمي رهبر نهضت اسلامي و رئيس ستاد برگزاري مراسم روز جهاني قدس در کابل (تاريخ 5/7/1387هـ ش)

حریم اسراء (به مناسبت روز جهانی قدس 13/7/1386 هجری خورشیدی)

گزارش همایش تجلیل از روز جهانی قدس زیر نام (ایستگاه معراج) کابل 28/7/1385 هـ ش

براي اولين بار در تاريخ افغانستان از روز جهاني قدس از سوي رهبري نهضت اسلامي افغانستان بزرگداشت به عمل آمد تاريخ 28/7/1385 هـ ش کابل افغانستان

پيام رهبر نهضت اسلامي در تدوير اولين کنگره نهضت اسلامي افغانستان

همايش ويژه مسعود شناسي

تازه های پایگاه

 . عنوان بخش: معرفی نهضت اسلامی

اساسنامه نهضت اسلامی افغانستان ...

 . عنوان بخش: فعالیت های نهضت اسلامی

کنفرانس «افغانستان و فلسطین ...

 . عنوان بخش: معرفی نهضت اسلامی افغانستان

شوراي فرهنگي حاميان قدس شريف، ...

 . عنوان بخش: بیت المقدس

پخش اذان در کلیساها

 . عنوان بخش: تحولات جهان اسلام

واکنش‌های جهانی؛ اتحادیه ...

 . عنوان بخش: امت مسلمه

اسلام در فرانسه ممنوع خواهد شد

 . عنوان بخش: استعمار فکری

تجدید و نوگرائی در دین

 . عنوان بخش: آرشیو اخبار و اطلاعیه ها

فضای پاکستان به روی پروازهای غیر ...

 . عنوان بخش: انتشارات

گاهنامه مومن

 . عنوان بخش: گالری تصاویر

تصاویر همایش گرامیداشت از 26 دلو ...

 . عنوان بخش: بازتاب

مشاور عبدالله: «حزب الله» و ...